Post Slider

Create beautiful and elegant posts sliders easily in minutes. Supports Default & Custom post types.


UmarBajwa 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.7 Đã cập nhật 12 tháng trước

Post Carousel Slider

Posts Carousel Slider is a WordPress posts content slider plugin. Posts slider displays your blog's…


Bhaskar Dhote 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.18 Đã cập nhật 4 năm trước