Twenty20 Image Before-After

Need to highlight the differences between two images? Makes it easy with Twenty20 plugin.


Zayed Baloch 30.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

Sravnitel

Sravnitel is a WordPress plugin by Elphel Inc. based on a jQuery plugin jquery.sravnitel.js.


Elphel Inc. 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.26 Đã cập nhật 7 năm trước

Advanced Before After Slider

The Advanced Before and After Slider plugin used for compare two images in one frame.


Uday Moradiya Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.7 Đã cập nhật 2 năm trước