Rocket

Rocket Payment Gateway for WooCommerce


Arif Uddin 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.11 Đã cập nhật 3 năm trước

Notify WooSMS

WooCommerce order status sms notifications plugin for Bangladeshi SMS service providers.


Solayman Haider 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 3 năm trước

Nagad

Nagad Payment Gateway for WooCommerce


TeemTeem 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.20 Đã cập nhật 5 năm trước

Ramazan

Shows a Calendar of Iftar and sehri Timing on Sidebar of your blog/site. At current…


Arif Nezami 10+ lượt kích hoạt Đã cập nhật 14 năm trước

Mobile Pay BD

Mobile Pay BD is a Payment Gateway for WooCommerce


#Mahadi8457 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.5 Đã cập nhật 1 năm trước

BinduSms

Notify your customers about their WooCommerce order updates via SMS.


BinduSms Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.0 Đã cập nhật 1 năm trước