Yaurau-Ip-Blocker

The plugin blocks IP-addresses on the entered IP-address, and temporarily blocks IP-addresses when exceeding the…


Rauvtovich Yauhen Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.18 Đã cập nhật 3 năm trước

WP Smart Analytics

WP Smart Analytics provides insights into visitor analytics and can be used to provide security…


Vinod Sebastian Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.18 Đã cập nhật 1 năm trước

Spam to blacklist

Adds IP from comment that marked as spam to standard WordPress blacklist.


Yaroslav Pronin Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.18 Đã cập nhật 3 năm trước