WP2BaiduZone

同步发布 WordPress 博文到 百度空间.


Carey Chow Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.5.2 Đã cập nhật 7 năm trước

Press-this auto close

This is a plugin for Press-this tool, it auto close your window when you publish…


haoqis Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.3.2 Đã cập nhật 8 năm trước

百度云附件 BCS-Support

使用百度云存储BCS作为附件存储空间。 This is a plugin that use Baidu Cloud Storage(BCS) for attachments remote saving.


Gimhoy Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.6.1 Đã cập nhật 7 năm trước

TextCensor For Articles

基于百度文本审核技术来提供WordPress文章内容审核。


沈唁 Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.2 Đã cập nhật 2 tháng trước

No Baidu

开启这个插件,当网站访问者来自百度搜索引擎时,会弹出一个自定义的警告提示。同时也支持通过修改网站的robots.txt,阻止百度爬虫的抓取。


mhy12345 Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.10 Đã cập nhật 2 năm trước