Tipu Scroll To Top

License: GPLv2 or later License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html This Plugin adds a scroll to top button…


Zubair Mushtaq 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.14 Đã cập nhật 3 năm trước

Scroll UP

,bar, custom icon, fixed button scroller, go-to-top, notification bar, one click scroller, plugin, responsive button,…


King Rayhan 300+ lượt kích hoạt Đã cập nhật 6 năm trước