BBP Auto-Close Topics

BBP Auto-Close Topics will automatically close bbPress topics after an admin-specified time period.


Brandon Allen 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.37 Đã cập nhật 9 năm trước