WordPress Alert Bar

Fully customizable alert bar for your WordPress website.


Ryan Bracey 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.8 Đã cập nhật 2 năm trước

Flash Notification

Create custom notification and alert bar for marketing promotions, alerts, increasing click throughs to other…


Code Work Web 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.10 Đã cập nhật 2 năm trước