Add Customizer

Adds the customizer link in the admin appearance menu.


Kris Cochran Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.1 Đã cập nhật 2 tuần trước