Cut The Lights

A simple plugin that enables dark mode in your admin area.


Cutowl Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

Add Customizer

Adds the customizer link in the admin appearance menu.


Kris Cochran Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.1 Đã cập nhật 3 tuần trước