Akismet Anti-Spam

Akismet kiểm tra nhận xét của bạn và gửi biểu mẫu liên hệ với cơ…


Automattic 5+ triệu lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 3 tháng trước

Antispam Bee

Antispam plugin with a sophisticated tool set for effective day to day comment and trackback…


pluginkollektiv 300.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 6 ngày trước

Email Address Encoder

A lightweight plugin to protect email addresses from email-harvesting robots by encoding them into decimal…


Till Krüss 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 5 tháng trước

Stop Spammers

Aggressive anti-spam plugin that eliminates comment spam, trackback spam, contact form spam, and registration spam.…


Bryan Hadaway 40.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 4 tháng trước

WordPress Zero Spam

Zero Spam makes blocking spam comments a cinch. Install, activate and enjoy a spam-free site.…


Ben Marshall 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.6.12 Đã cập nhật 2 năm trước

WPBruiser {no- Captcha anti-Spam}

An extremely powerful antispam plugin that blocks spam-bots without annoying captcha images.


Mihai Chelaru 20.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 4 tuần trước

Stop Spam Comments

Dead simple and super lightweight anti-spambot WordPress plugin. No captcha, tricky questions or any other…


Pino Ceniccola 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.16 Đã cập nhật 3 năm trước

Blackhole for Bad Bots

Protect your site against bad bots by trapping them in a virtual blackhole.


Jeff Starr 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.8 Đã cập nhật 1 tháng trước

Conditional CAPTCHA

Asks commenters to complete a simple CAPTCHA if they don't have a previously approved comment,…


Samir Shah 8.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.11 Đã cập nhật 2 năm trước