Menu-item-ancestor

Adds a menu-item-ancestor class to every menu item that has descendants.


Valentinas Bakaitis Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 10 năm trước

CSS Page Ancestors

Add ancestors classes in your body_class to CSS control ALL the anchestors of your page.


Giannis Giannopoulos Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.14 Đã cập nhật 3 năm trước