ADIF Log Search Widget

This WordPress widget allows you to upload ADIF log data to check the QSO.


M. Konieczny, DH9SB 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.7.36 Đã cập nhật 8 năm trước