Juiz Lang Attribute

Add a custom HREFLANG meta box on your post to manually edit the link between…


Geoffrey Crofte 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 4 tháng trước

Hreflang for polylang

Auto print in header the link alternate hreflang of all the language in the website.


Marco Giannini 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.25 Đã cập nhật 6 năm trước