Juiz Lang Attribute

Add a custom HREFLANG meta box on your post to manually edit the link between…


Geoffrey Crofte 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.8 Đã cập nhật 2 năm trước

Hreflang for polylang

Auto print in header the link alternate hreflang of all the language in the website.


Marco Giannini 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.28 Đã cập nhật 7 năm trước