Juiz Lang Attribute

Add a custom HREFLANG meta box on your post to manually edit the link between…


Geoffrey Crofte 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 12 tháng trước

Hreflang for polylang

Auto print in header the link alternate hreflang of all the language in the website.


Marco Giannini 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.26 Đã cập nhật 6 năm trước