Zajax – Ajax Navigation

Zajax is a WordPress plugin who add ajax navigation to your WordPress website. It will…


onigetoc 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 8 năm trước

EZ Ajax Search

ez Ajax Search allows your visitors to search your WordPress site in real time without…


Michael Schuppenies 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.2.37 Đã cập nhật 9 năm trước

Ajax Search

Ajax Search is a simple instant posts search widget.


Sandor Kovacs 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.32 Đã cập nhật 8 năm trước

ACME Amazing Search

Acme Amazing Search is a simple google style ultra fast search engine that allows you…


Mirko Bianco 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.8.0 Đã cập nhật 7 năm trước

Easy Search

Zero configuration search block for the Gutenberg Editor.


Surror 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.2.5 Đã cập nhật 8 tháng trước

Telegram Inliner

Search on Wordpress site using Telegram Inline Bots.


Websima Creative Agency 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.4.32 Đã cập nhật 8 năm trước

Best WP Ajax Search

A lightweight react based ajax live search plugin, use [bestwp-ajax-search] shortcode to show the search…


Amin Nazemi Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.8 Đã cập nhật 2 năm trước

WP Live Post Search

The plugin provides a search form which provides live search functionality of any posts/pages.


saurav.rox Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.18 Đã cập nhật 5 năm trước

PressSEARCH

A better search engine for WordPress. Quickly and accurately.


PressMaximum Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.20 Đã cập nhật 5 năm trước

Simple Html Search

Customize your search bar directly via HTML, as well as for the results. A complete…


Fabio Pallini Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.1.6 Đã cập nhật 11 tháng trước

Hound – AJAX Search Lite

Search all posts and pages of a WordPress website instantly. Get search result as you…


Arafat Jamil Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.4 Đã cập nhật 4 tháng trước

Sara Ajax Search

Sara Ajax Search is a live search plugin for wordpress themes.It performs real time search…


Sarala & Ravi Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.15 Đã cập nhật 4 năm trước