Advanced Custom Fields: Snippets

Adds useful functions for rendering image fields, link fields, repeater fields and flexible content for…


Tomáš Langer Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.19 Đã cập nhật 4 năm trước

Get ACF Field Label from Name

WordPress plugin adds a helper function get an Advanced Custom Field label from its name.


Louis Fico Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.8 Đã cập nhật 2 năm trước