Adsense Switch

Show/hide Google adsense on individual page, post, category, all pages or posts.


Atsushi Higuchi Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.15 Đã cập nhật 2 năm trước

Ads Into Post

Plugin for putting Ads in H tags and P tags inside articles and top of…


eaxjp Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.15 Đã cập nhật 3 năm trước

Ps Ads Pro

Display ads in your theme.


Padam Shankhadev Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.15 Đã cập nhật 2 năm trước

AutoAds Premiere

AutoAds Premiere allows you to quickly display advertisements on your website.


Wutime Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 9 tháng trước