Hide Admin Bar

Hide the Admin Bar in WordPress


Awais Altaf Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.20 Đã cập nhật 4 năm trước

(dp) Toolbar Plus

🎛️ Get more control of WordPress Toolbar (Admin-Bar) – Hide toolbar from front-end based on…


DressPress Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.0 Đã cập nhật 2 tháng trước

Hide Admin Top Bar

This plugin remove admin top bar from all front end pages.


Deepak Kaushik Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.1.13 Đã cập nhật 3 năm trước

Easy Hide Admin Bar

Easily hide the Admin Bar for your Wordpress site


Alex Dee Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.6 Đã cập nhật 10 tháng trước

Development Mode

Uses Sunrise theme on Dashboard and Frontend to visually represent development mode


Jakob op den Brouw Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.23 Đã cập nhật 5 năm trước

Custom Admin Bar

Custom Admin bar with font color, background color styling options.


Hassan Ali Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.15 Đã cập nhật 3 năm trước

Hide WordPress Bar

Plugin to hide and display the admin bar in an easy way


Digo Ribeiro Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 5 năm trước

Davon’s Floating Admin Bar

The Davon’s Floating Admin Bar floats at the top of your Website with minimal impact…


joelmelon Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.9.3 Đã cập nhật 6 tháng trước

SBL Admin Bar

SBL Admin Bar allows you to dynamically turn the Admin Bar on/off using the hotkeys…


Steven B. Lienhard Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.8 Đã cập nhật 2 năm trước

Better WP Admin Bar

A tiny plugin to improve the UX of the WordPress admin bar.


Dalton Walsh Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.1 Đã cập nhật 1 tháng trước

adminbar drag & hide

Enhance adminbar usability and customization, adding a handle for drag and a button for hide.…


Finsa Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.12 Đã cập nhật 3 năm trước