WP Hide Admin Bar

This plugin will help to hide admin-bar based on selected user roles and user capabilities.


P. Roy 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.13 Đã cập nhật 4 năm trước

Hide Administrator Bar

Use this plugin to Hide Administrator bar for any user role on your website.


Yogesh Pawar, Clarion Technologies 50+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.6.11 Đã cập nhật 3 năm trước

Hide Show Admin Bar

A very simple and minimal plugin to hide the admin bar and only show it…


Bilal Ahmad Afridi 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.9 Đã cập nhật 2 năm trước