Heartbeat Control

Allows you to easily manage the frequency of the WordPress heartbeat API.


WP Rocket 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.1 Đã cập nhật 2 tháng trước

Amuga Ajax Log

Amuga Ajax Log is a tool built for troubleshooters who need to know what is…


Amuga Themes 60+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.6 Đã cập nhật 12 tháng trước