Heartbeat Control

Allows you to easily manage the frequency of the WordPress heartbeat API.


WP Rocket 100.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.8.4 Đã cập nhật 1 năm trước

Amuga Ajax Log

Amuga Ajax Log is a tool built for troubleshooters who need to know what is…


Amuga Themes 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.9 Đã cập nhật 2 năm trước