Kanban + Gravity Forms

Create tasks on your Kanban board using Gravity Forms forms.


Kanban for WordPress 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.6 Đã cập nhật 1 năm trước

Kanban + Ninja Forms

Create tasks on your Kanban board using Ninja Forms forms.


Kanban for WordPress 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.6 Đã cập nhật 1 năm trước

vjoon WordPress Adapter

The vjoon WordPress Adapter is a universal WordPress Plug-in, which establishes the connection to your…


vjoon GmbH Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0 Đã cập nhật 3 tuần trước