Kanban + Gravity Forms

Create tasks on your Kanban board using Gravity Forms forms.


Kanban for WordPress 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.8 Đã cập nhật 2 năm trước

Kanban + Ninja Forms

Create tasks on your Kanban board using Ninja Forms forms.


Kanban for WordPress 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.7.8 Đã cập nhật 2 năm trước

vjoon WordPress Adapter

The vjoon WordPress Adapter is a universal WordPress Plug-in, which establishes the connection to your…


vjoon GmbH 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.3 Đã cập nhật 3 tháng trước