BU Section Editing

Advanced content editing workflow in WordPress through the use of section editing groups and permissions.


Boston University (IS&T) 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.5.13 Đã cập nhật 3 năm trước

WP Post ACL

A simple way to control who can edit WordPress posts or pages.


@anttiviljami Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.7.19 Đã cập nhật 5 năm trước