Controlled Admin Access

Give a temporarily limited admin. access to themes designers, plugins developers and support agents.


WPRuby 7,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 2 ngày trước