WordPress Registry

Makes variables and values globally accessible from everywhere. Better handling of $_GET and $_POST. Session…


Rubin Shrestha 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 11 năm trước