WordPress Tencent Microblog

显示腾讯微博发言的插件,精简,纯洁,快速,安全可靠,采取缓存机制,官方API接口,支持1-10条发言输出。


hzlzh 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 10 năm trước