BaiduXZH Submit(百度熊掌号)

I3geek Baidu Xiongzhang Submit. 百度熊掌号(原百家号、百度站长平台)链接提交,原创保护内容提交,自动提交最新文章以保证24小时内可被百度收录,提高站点SEO


yan.i3geek 1,000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.10 Đã cập nhật 2 năm trước

百度站长SEO合集

含百度站长、tag标签内链、百度地图sitemap、关键词排名查询监控、网站蜘蛛、robots、图片alt标签、天级推送、category隐藏、死链查询、百度自动推送、批量提交URL到站长、百度收录查询、批量推送未收录、301/404等功能。


沃之涛科技 600+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.1 Đã cập nhật 4 ngày trước

MIP改造

Enable Mobile Instant Pages (MIP) on your WordPress site. 使站点按照MIP规范进行改造,并自动提交文章,加快百度收录提高站点SEO


yan.i3geek 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.0.10 Đã cập nhật 2 năm trước

WP百度翻译插件

WP百度翻译插件是一款基于百度翻译开放平台开发的WordPress文章标题及文章内容即时翻译工具,支持多种语言之间互译。


wbolt team 100+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.4 Đã cập nhật 9 tháng trước

WP2HiBaidu

同步发表 WordPress 博客日志到 百度空间,初次安装必须设置后才能使用。


Starhai Ít hơn 10 lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 10 năm trước