QQ 微信 微博 抖音登陆

第一个版本没有做用户绑定功能!用户用不同的社交媒体登陆之后,会自动的为用户创建一个新用户并登陆。 新创建的用户仅用最基本的订阅者权限。


Mark 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.18 Đã cập nhật 4 năm trước

i7avatar 头像服务插件

这是一个基于“i7avatar 头像服务”的插件,安装并启用此插件后,就能在您的博客中使用更优秀的头像服务了。


shiqiren 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.9.40 Đã cập nhật 9 năm trước

MG WP to t.sina.com

在保存博客的同时,可选择同步推送摘要到新浪微博上。


Mike Gaul 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.0.5 Đã cập nhật 13 năm trước

WordPress Tencent Microblog

显示腾讯微博发言的插件,精简,纯洁,快速,安全可靠,采取缓存机制,官方API接口,支持1-10条发言输出。


hzlzh 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 3.4.2 Đã cập nhật 11 năm trước

WP-TO-WEIBO

synchronize your post to sina weibo when you publisded.


hjyl 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.18 Đã cập nhật 4 năm trước

Realtimehot Weibo(微博热搜榜)

在WordPress的仪表盘、小工具、文章、页面等地方加入微博热搜榜,随时随地 get 实时微博热搜,一键直达!


沈唁 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.1 Đã cập nhật 1 tháng trước