Wechat download 付费下载

文章付费下载,VIP会员下载,会员VIP购买,支持个人微信H5支付,个人支付宝H5支付


迅虎网络 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.5.0 Đã cập nhật 2 năm trước

WP Weixin

WordPress WeChat integration


Alexandre Froger 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 5 tháng trước

[凹凸曼]微信分享有图-WeChat Page Sharing

这是一款解决在微信里首页、文章、单页等页面(如post, page, attachment, revision, menu)分享到朋友或朋友圈,图标无法显示,描述更改为部分文章内容或者文章摘要. This is a solution to share to Chat or share…


凹凸曼 300+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 6 ngày trước

Bosima WeChat Page Sharing

您可以控制Wordpress页面的分享内容,包括Url、标题、图片和描述,支持分享到微信朋友、微信朋友圈、QQ和QQ空间。 请注意,0.2.x版本升级后需重新配置AppId和AppSecrect。


波斯码 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.20 Đã cập nhật 5 năm trước

JiangQie Official Website Mini Program

酱茄企业官网小程序,专为中小企业开发的轻量级企业建站小程序(前端基于uni-app开发),后台操作简单,维护方便,无需过多配置就能搭建一个企业小程序。


追格 70+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.3.4 Đã cập nhật 2 tháng trước

公众号自动回复

根据关键词自动获取网站相关文章:用户通过公众号发送关键词,公众号即可根据用户的关键词读取wordpress网站内相关的内容,推送URL回复用户,自动获取的同时,可以添加自定义关键词。 温馨提示: 上述部分功能,都为初始版本如果出现BUG问题请及时联系我们网址:www.rbzzz.


沃之涛科技 40+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.4.4 Đã cập nhật 4 tháng trước

QQ 微信 微博 抖音登陆

第一个版本没有做用户绑定功能!用户用不同的社交媒体登陆之后,会自动的为用户创建一个新用户并登陆。 新创建的用户仅用最基本的订阅者权限。


Mark 30+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.2.20 Đã cập nhật 5 năm trước

[凹凸曼]一键微信登录

这是一款实现微信互联一键登录网站,让用户不在繁琐去注册用户,一键实现微信登录,极大的方便用户登录网站.


凹凸曼 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 6 ngày trước