Ya Turbo

Yandex Turbo модуль позволяет гибко настроить RSS 2.0. выгрузку для сервиса «Яндекс Турбо» страницы (https://yandex.ru/)…


hardkod 400+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.23 Đã cập nhật 5 năm trước

Easy Ya.Turbo Pages

Add rss channel for Yandex Turbo pages (Яндекс турбо страниц). URL of rss channel for…


ConsultApp 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.13 Đã cập nhật 3 năm trước