Ya Turbo

Yandex Turbo модуль позволяет гибко настроить RSS 2.0. выгрузку для сервиса «Яндекс Турбо» страницы (https://yandex.ru/)…


hardkod 500+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 4.9.22 Đã cập nhật 4 năm trước

Easy Ya.Turbo Pages

Add rss channel for Yandex Turbo pages (Яндекс турбо страниц). URL of rss channel for…


ConsultApp 200+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.4.12 Đã cập nhật 3 năm trước