YaMaps for WordPress Plugin

The plugin allows you to add Yandex Maps (Яндекс Карты) to pages of your site…


Yuri Baranov 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.0.5 Đã cập nhật 5 tháng trước

ACF:Yandex

Дополнительный набор полей для плагина Advanced Custom fields, на базе API Яндекс.


Simonov Dmitry 20+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.15 Đã cập nhật 3 năm trước