YaMaps for WordPress Plugin

The plugin allows you to add Yandex Maps (Яндекс Карты) to pages of your site…


Yuri Baranov 10.000+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 6.5.2 Đã cập nhật 1 tuần trước

ACF:Yandex

Дополнительный набор полей для плагина Advanced Custom fields, на базе API Яндекс.


Simonov Dmitry 10+ lượt kích hoạt Đã kiểm tra với 5.3.17 Đã cập nhật 4 năm trước