Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Tag With Hash

Mô tả

Adding tags on the fly by just prepending a word you want to use as a tag with a “#” was a functionality I missed in the WordPress backend.

Cài đặt

  1. Unzip the plugin in your plugin directory.
  2. Activate the plugin in WordPress.
  3. Edit a post and turn a term (a-zA-Z_) into a tag.

Hỏi đáp

None for the moment.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Tag With Hash” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

November 29, 2014

  • First release.