Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SyntaxHighlighterPro

Mô tả

Live demo
SyntaxHighlighterPro is a wordpress plugin which uses the SyntaxHighlighter to highlight code snippets.
Major features:
* Support up to 24 languages, including Java,C++,C#,Php,JavaScript,Groovy,Ruby,Python,Perl,XML,SQL etc.
* Support up to 5 theme styles, that are Default,Django,Eclipse,Emacs,FadeToGrey,Midnight,RDark. You can easily change the theme in plugin settings.
* Allow you to choose what languages will support, which is great to avoid unnecessary JavaScript imports.
* BBCode support

More Description
Document
Live demo

Cài đặt

  1. Unpack the *.zip file and extract the /syntaxhighlighterpro/ folder. Drop the ‘autolinks’ folder into your ‘wp-content/plugins’ folder.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Setup options through ‘Settings/Syntax Highlighter Pro’ menu in WordPress.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SyntaxHighlighterPro” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

First stable release version.