Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

ShortLink Analytics by SVS-Websoft

Mô tả

This plugin allows you to:

– create shortlinks like http://yourdomain.com/7TDZ8nMEqg

– track unique visitors

– track clicks

– statistics by browser, OS, country, city

– statistics by date (day, week, month, custom)

Ảnh màn hình

  • Shortlink Menu position
  • Main plugin view
  • Statistics view

Cài đặt

  1. Upload svs_shorlink_analytics directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the \’Plugins\’ menu in WordPress
  3. Create shortlinks using \”SVS Shortlink\” menu in WordPress Admin

Hỏi đáp

How do I get support?

Please send message with your problem to office@svs-websoft.com

How do I report a bug?

Please send message with your problem to office@svs-websoft.com

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016
This is a must have plugin for those who doesn't know how use Google Analytic to track links and looking for free option. This is awesome
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“ShortLink Analytics by SVS-Websoft” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • Bug fixing.

1.0.0

  • Initial Release.