Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Super Widgets

Mô tả

Super Widgets let you display the Title, Featured Image, and Excerpt of a selected post or posts in your sidebar.

Narrow down posts to feature by blog (if multisite), post type, or taxonomy.

Show a single post (post/page/custom post type) with the Single Post (Post Type) widget.

Show the most recent post in a selected taxonomy with the Single Post (Taxonomy) widget.

Show the most recent X posts in a selected taxonomy with the Multi Post widget.

Ảnh màn hình

 • Initial Single Post (Post Type) Super Widget settings form (title override enabled).
 • Most Recent posts in the Single Post (Post Type) Super Widget settings form.
 • Searching for posts in the Single Post (Post Type) Super Widget settings form.
 • Selecting the ‘Readability Test’ post.
 • ‘Readability Test’ post rendered in the sidebar (TwentyTen theme).
 • ‘Readability Test’ post with Featured Image selected in sidebar (TwentyTen theme).
 • Single Post (Post Type) Super Widget settings form showing Blog selection.
 • Single Post (Post Type) Super Widget settings form showing Blog selection.
 • Multi Post Super Widget settings to display two most recent posts in the ‘Uncategorized’ category from another blog.
 • ‘Uncategorized’ posts from another blog rendered in the sidebar (TwentyTen theme).

Cài đặt

 1. Upload the super-widgets folder to the /wp-content/plugins/ directory
 2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Super Widgets” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1 Initial Commit