Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Strx Youtube Embed Widget

Mô tả

Strx Youtube Embed Widget lets you embed youtube videos on sidebars enabled sites simply pasting Youtube URLs.

See also: Official Blog Post.

Ảnh màn hình

  • Strx YouTube Embed User lets you specify a usernme/channel and a max number of latest videos to show on sidebar. When the user upload a new video on youtube, it automagically appears
  • Strx YouTube Embed Urls lets you specify a list of video URLs to show permanently, one for each line
  • Final Result

Cài đặt

Upload the plugin to your blog, Activate it, add to the sidebar from the Widgets admin panel

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Strx Youtube Embed Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.2

  • wmode support, http://www.strx.it/2010/11/youtube-wordpress-widget/#comment-1875

1.1

  • Small changes

1.1

  • Added option to set Vertical margin between videos

1.0

  • First Version