Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

StorageMadeEasy Multi-Cloud WordPress Backup

Thống kê

Đang kích hoạt

Lượt tải mỗi ngày

Sự phát triển theo lượt cài đặt và đang kích hoạt

Lịch sử tải về
Các phiên bản trước

Các phiên bản trước của plugin này có thể không bảo mật hoặc ổn định và chỉ nên phục vụ mục đích kiểm tra.

Tải về