Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sticky Button – Click to Chat

Mô tả

Sticky Chat Button is a Free & Minimal WordPress plugin that displays the beautiful Sticky Chat Button on the WordPress frontend.
After clicking on the Sticky Chat Button, It will bring you to the configured application or chat page.

Admin Setting Panel

 • Sticky Chat Button – Settings
 1. Activate/Deactivate Sticky Chat Button
 2. Change the Position of Sticky Chat Button to Top-Left/Top-Right/Bottom-Left/Bottom-Right
 3. Add Link to Open (Whatsapp, Tidio Chat, Talkto Chat
 4. Customize Icon Width
 5. Customize Icon Height
 6. Customize Icon Margin
 7. Change Icon Type to Default WhatsApp Icon/Custom Icon Image
 8. Select Custom Icon
 9. Save & Enjoy!!!

Ảnh màn hình

Cài đặt

 1. Just log into your WordPress admin dashboard
 2. Visit Dashboard > Sidebar > Plugins > Add New
 3. Search for “Sticky Button – Click to Chat”
 4. Install and Activate the “Sticky Button – Click to Chat” plugin
 5. Activate the Sticky Button – Click to Chat to display on frontend (Mandatory)
 6. Add a valid link to work with Sticky Button – Click to Chat
 7. Set “Display on” functionality for the Mobile, Tablet & Desktop devices
 8. Customize the Position, Width, Height, Margin, Type and Image of Icon (Optional)
 9. Use & Enjoy!!!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sticky Button – Click to Chat” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First version of plugin released

1.1

 • Minor bugs fixed