Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sticky Admin Menu

Mô tả

This plugin ensures that whatever page you are on in the WordPress Dashboard, you will always see that page’s menu item at the very top of the menu.

If you have a large amount of menu items and you are constantly scrolling down to the bottom of the menu to get to the page you are on — this plugin will help you out by making the current menu item stick to the top.

Ảnh màn hình

  • When you are on any admin page, it will always be moved to the top of the admin menu.

Cài đặt

  1. Unpack the entire contents of this plugin zip file into your wp-content/plugins/ folder locally
  2. Upload to your site
  3. Navigate to wp-admin/plugins.php on your site (your WP plugin page)
  4. Activate this plugin

OR you can just install it with WordPress by going to Plugins >> Add New >> and type this plugin’s name

Đánh giá

7 Tháng Mười Một, 2022 1 reply
Just makes WordPress admin just a bit easier. If you’re working in any admin area, that section sits at the top of the admin menu list. I am installing this tiny little plugin on all my sites as I immediately miss it when it’s not loaded. Note: works well with Admin Menu Editor.
Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sticky Admin Menu” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0 – September 28th, 2022

  • Initial release to the public as a plugin