Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SquareFox Save Shortcut

Mô tả

Save any posts and pages just by using the standard save command from the keyboard. This saves time and speeds up workflow. CTRL + S or COMMAND + S to save.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SquareFox Save Shortcut” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.8

  • bump version.

1.0.9

  • description.