Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SPEC Theme Options

Mô tả

A simple plugin to extend functionalities of SPEC INDIA Themes.

Cài đặt

  1. In your admin panel, go to Plugins and click the Add New button.
  2. Click Upload Plugin and Choose File, then select the plugin’s .zip file. Click Install Now.
  3. Click Activate to use your plugin right away.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SPEC Theme Options” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.3 – June 04 2020

  • Demo import, Dashboard pages added, and other minor fixes.

1.0.2 – April 27 2020

  • Custom post type and theme options improved.

1.0.1 – March 19 2020

  • Custom post type added.

1.0.0 – March 19 2020

  • Initial release