Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Some Chinese Please!

Mô tả

这是为用为中文写作的朋友准备的一款防御spam插件。
它可以有效地拦截内容中不带有中文字的comment和trackback(pingback),不写入数据库中,可有效地减小spam对blog服务器的无谓使用。

Cài đặt

安装只需下载压缩包,解压后,把SomeChinesePlease文件夹上传到/wp-content/plugins/文件夹中,最后在后台激活即可使用。

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Some Chinese Please!” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.7

 • 修復文章不開放留言時javascript報錯,修復啟用插件後ctrl+enter不能正常使用的問題。(謝謝 lite3 提出修復方法 http://goo.gl/1ACNe )
 • 可選擇是否對trackback(pingback)進行過濾

1.0.6

 • 修复提交无中文留言时,提示语显示为乱码现象

1.0.5

 • 可选择登录用户是否需要通过测试
 • 在出错页添加返回链接

1.0.4

 • 清除多余的wp_enqueue_script(‘jquery’);
 • 仅在单篇文章或页面中加入js提示。

1.0.3

 • 通过W3C HTML验证

1.0.2

 • 用小段的JavaScript代替jQuery。
 • 提示中可使用WordPress内置的表情丰富提示内容。

1.0.1

 • 增加设置子菜单,用于设置是否在留言框的底部显示一段英文提示,告知留言者要在留言中添加中文才能通过spam测试。