Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Social Header Meta

Mô tả

Setup meta tags in the header for Facebook and Twitter.

Arbitrary section

N/A

A brief Markdown Example

N/A

Ảnh màn hình

Cài đặt

Upload to plugins folder and activate.

Only posts with Featured images set will work.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Social Header Meta” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

4.0

Added Settings Page. After activation you must enable Twitter and enter handle before Twitter Photo card will work.

3.0

Extra comments

2.1

Getting use to WordPress updates 😉

2.0

Changed twitterusername var.

1.0

  • First Build