Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Slug Option on Importer for WooCommerce

Mô tả

Slug Option on Importer for WooCommerce

Cài đặt

This plugin can be installed directly from your site.

Log in and navigate to Plugins
Add New.
Type “Slug Option on Importer for WooCommerce” into the Search and hit Enter.
Locate the Slug Option on Importer for WooCommerce plugin in the list of search results and click Install Now.
Once installed, click the Activate link.

It can also be installed manually.

Download the Slug Option on Importer for WooCommerce plugin from WordPress.org.
Unzip the package and move to your plugins directory.
Log into WordPress and navigate to the Plugins screen.
Once installed, click the Activate link.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Slug Option on Importer for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp