Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Slick slider all

Mô tả

Build a beautiful slider. Custom post types are supported, everything is customized and very easy to use with shortcode.

If you want to use diferent slide types on the same page, e.g. on the first slider you want to have 4 columns, on the second 5, in the third 3 and so on, you need a PRO version.

BUY PRO version here for 7,00 USD.

DEMO

Simple shortcode

[cs_slick_slider_all post_type=”post” post_number=”10″]

Available attributes

post_type – select post type

post_number – put the number of the articles you want to show

taxonomy – define taxonomy

terms – put terms id separated by comma

orderby – default: date

order – default: DESC

show_description – true or false

swipe – true or false (determine will the slider be touchable)

responsive – default: large=4,medium=3,small=2,exsmall=1

Examples:

[cs_slick_slider_all post_type=”post” post_number=”10″ swipe=”false” responsive=”large=5,medium=3,small=1,exsmall=1″ show_description=”true”]

[cs_slick_slider_all post_type=”project” taxonomy=”project_cat” terms=”10,14,16″ post_number=”10″ swipe=”false” ]

Ảnh màn hình

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Slick slider all” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp