Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Sitemap simple

Mô tả

This plugin will create a Sitemap for pages. Use the shortcode “[sitemap_simple]” to render the sitemap.

Features

 • easy to install
 • Add ID and class.
 • Exclude multiple pages.
 • Exclude Single pages.
 • Grand Children of the current page.
 • Children of the current page.
 • Easy to use with shortcode.

Requirements

This plugin requires PHP 5 or PHP 7 and WordPress 3.0 or greater. It works in standard WordPress environments. It is strongly recommended to use WordPress in the newest version.

Contact

 • If you have any suggestion, feel free to email me at abhayrajmca@gmail.com, info@wordpressoutsourcingpartners.com.

How to display sitemap

Using Shortcode, copy and paste this shortcode to view the sitemap
[sitemap_simple]

Using shortcode to add a class.
[sitemap_simple class=”example”]

Using shortcode to add a ID.
[sitemap_simple id=”example”]

Using shortcode to exclude Single pages.
[sitemap_simple exclude=”21″]

Using shortcode to exclude multiple pages.
[sitemap_simple exclude=”21,29,25″]

Using shortcode to show only children and grandchildren of the current page.
[sitemap_simple depth=2 child_of=CURRENT]

Ảnh màn hình

 • Sitemap Simple.

Cài đặt

 1. Go to Plugins > Add New.
 2. Searh “Sitemap simple”
 3. install and activate the WordPress Plugin.
 4. Add the shortcode [sitemap_simple] on your page.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Sitemap simple” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp