Site3D Configurator

Mô tả

This plugin lets you add 3D configurators from https://configurator.site3d.site easily into your WordPress. It adds a shortcode to the editor [site3d data=””].

Cài đặt

In your WordPress Dashboard go to «Plugins» -> «Add Plugin».
Search for «Site3D Configurator».
Install the plugin by pressing the «Install» button.
Activate the plugin by pressing the «Activate» button.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Site3D Configurator” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp