Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

新浪连接

Mô tả

使用新浪微博瓣账号登陆你的 WordPress 博客,并且留言使用新浪微博的头像。博主可以同步日志到新浪微博,用户可以同步留言到新浪微博。

详细介绍: http://fairyfish.net/project/sina-connect/

Cài đặt

上传激活即可。详细安装请点击: http://fairyfish.net/project/sina-connect/

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“新浪连接” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

2.3.1 – 修正后台同步 url encode 问题。

2.3 – 修正同步到新浪微博的问题,增加用户名前缀 weibo_ 修改过期函数

2.2 – 修正同步到新浪微博的问题。

2.1 – 修正一个登陆之后还有按钮的 bug

2.0 – 增加登陆和注册框的连接按钮,增加同步日志和留言功能。

1.0 – 初始版本