Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

SimplyConvert

Mô tả

This plugin allows you to easily install SimplyConvert widgets, chatbots, and forms on your website. Requires an active SimplyConvert account.

Cài đặt

In order to complete the installation after activating this plugin:
1. Copy your company ID from the SimplyConvert dashboard under Settings > Branding
2. Save your company ID in the plugin\’s settings found in Tools > SimplyConvert
3. Widgets can be customized and managed through the SimplyConvert dashboard under Settings > Installation

You can embed chatbots/forms directly in your page by copying the shortcode found in the widget\’s settings page in the SimplyConvert dashboard (Settings > Installation). The shortcode accepts an optional style parameter with custom CSS to be applied to the wrapper around the chatbot/form.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“SimplyConvert” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp