Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simplicy SEO

Mô tả

Simplicy SEO

Simplicy SEO will allow you to optimize your SEO for your WordPress blog plugin itself supports the following tags:

Home page, page, article

 • Meta tag keywords

 • Meta Tag news_keywords

 • Tag title

 • Meta Robots Tag

 • Meta tag description

category archives

 • Meta tag keywords

 • Tag title

 • Meta Robots Tag

 • Meta tag description

Keywords archives

 • Meta tag keywords

 • Tag title

 • Meta Robots Tag

 • Meta tag description

Advanced options

-Meta tag creation

 • Meta Tag author

 • Meta Tag Contact

 • Meta Tag copyright

Geotag meta tag

 • Meta geo.region

 • Meta geo.placename

 • Meta geo.position

 • Meta ICBM

Facebook Open Graph

 • Meta Tag property app_id

 • Meta Tag property admins

 • Meta Tag property og: url

 • Meta Tag property og: site_name

 • Meta Tag property og: description

 • Meta Tag property og: type

 • Meta Tag property og: image

Articles & Pages

 • Meta Tag property og: url

 • Meta Tag property og: title

 • Meta Tag property og: description

 • Meta Tag property og: type

 • Meta Tag property og: image

French language

Ảnh màn hình

 • SEO Advanced options.

 • SEO Post and Page.

Cài đặt

Extract the zip file and just drop the contents into the folder wp-content/plugins / directory of your WordPress installation and activate the plugin from the Plugins page.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simplicy SEO” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0 (21/02/2013)

Version 1.0.2 (05/05/2013) = Fixed minor bugs Facebook Opengraph

Version 1.0.3 (05/05/2013) = Fixed minor bugs
Version 1.0.4 (23/04/2014) = Fixed minor bugs open graph Facebook