Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Owl Shortcodes

Mô tả

This plugin used to add any item in OwlCarousel wrapper with configurable options. You can add anything between provided weapper and then OwlCarousel will be applied to them automaticaly.

Ảnh màn hình

 • The rendered Owl Carousel Items as they would appear with a default CSS in theme.
 • Enable the Simple Owl Shortcodes icons by toggling the Advanced Editor Toolbar.
 • Custom buttons added to the TinyMCE visual editor for adding shortcodes to content.
 • The Carousel Wrapper tool for adding wrapper with configurations.
 • The Carousel Item tool for adding carousel’s item container to content.
 • You can add anything (Image, HTML, Video, etc.) between [owls_item]…[/owls_item] shortcode.

Cài đặt

To install Simple Owl Shortcodes

 1. Use WordPress’ built-in installer
 2. Access the “Simple Owl Shortcodes” menu option under Settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Owl Shortcodes” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

 • Upgrade from Owl Carousel 1.x to 2.x

2.0.0

 • Adding RTL option to the wrapper

2.1.1

 • Fix asset location mismatchs

2.1.2

 • Fix reademe.txt issues