Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Simple Open Graphs

Mô tả

Adds Facebook Open Graph tags to your site to display Rich Snippet when sharing the URL on Facebook. Custom Post Type supported.

Cài đặt

  1. Go to Plugins in your dashboard and select \’add new\’
  2. Click on Upload and choose the downloaded zip file of the plugin
  3. Install and activate.
  4. Now each post type will display a meta box for rich snippet settings.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Simple Open Graphs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0 – Initial Release